Gedragscode

Het gedragsreglement van Toxandria 
In een maatschappij maken mensen onderling afspraken. In een gezin, op het werk maar ook bij sportactiviteiten, zoals bijvoorbeeld bij een voetbalclub. Deze afspraken/regels zijn er niet voor niets. Iedereen weet dan, wat wel en wat niet kan.
Omgekeerd geldt, dat men elkaar op deze afspraken/regels kan wijzen, de zogenaamde sociale controle. Als iedereen zich aan de gemaakte afspraken houdt en ervoor zorgt dat anderen zich ook aan de afspraken houden, zorgen we voor een omgeving waarin iedereen met plezier op welke manier dan ook betrokken kan zijn bij onze voetbalclub.
Het bestuur van Toxandria heeft om die reden dit gedragsreglement samengesteld, zodat we binnen de club weten wat we van elkaar kunnen en mogen verwachten en hoe we ons in- en extern moeten gedragen.

Gedragsregels
Spelen bij Toxandria of het sportpark Kampzicht betreden, betekent dat je instemt met en je houdt aan de afspraken/regels, zoals ze hierna worden beschreven. Het bestuur en de commissie Normen en Waarden van Toxandria behouden zich het recht voor om bij overtredingen of het niet volgen van de hierna omschreven afspraken/reglementen disciplinair in te grijpen. Schade aan opstallen of eigendommen van de vereniging wordt verhaald op de betrokkene(n).

Toxandria is een ontmoetingsplaats waar sporters gezamenlijk met plezier en voldoening kunnen voetballen. Het bestuur en de diverse commissies van Toxandria dragen de gedragsregels actief uit. Met name de trainers, begeleiders en ouders/verzorgers hebben een belangrijke verantwoordelijkheid en voorbeeldfunctie voor wat betreft het uitdragen en bewaken van gedragsregels.

Deze gedragsregels vormen een integraal onderdeel van de regelgeving binnen Toxandria en is van toepassing op alle leden en vrijwilligers van Toxandria:
• Alle spelende en niet-spelende leden, kaderleden, vrijwilligers en anderen die bij de activiteiten van de vereniging betrokken zijn worden geacht zich aan deze gedragsregels te houden.
• Ouders en verzorgers van jeugdleden worden eveneens geacht de inhoud van de gedragsregels te kennen en deze regels met hun kind(eren) door te nemen en mede zorg te dragen voor naleving ervan.

Met behulp van deze gedragsregels geeft Toxandria aan welk gedrag en welke houding de vereniging van de leden, vrijwilligers, kaderleden en de ouders van de jeugdleden verwacht bij alle verenigingsactiviteiten, zowel bij een thuiswedstrijd als bij een uitwedstrijd. Sporten in het algemeen en voetballen in het bijzonder is een activiteit waar meer achter zit dan alleen bewegen. Door sport leren mensen hun grenzen ontdekken en verleggen; sport geeft mensen zelfkennis en zelfvertrouwen. Als een rode draad door deze uitgangspunten loopt: sportiviteit, respect en gezamenlijkheid.

Doel van Toxandria is dat onze leden met plezier kunnen voetballen en zich verder kunnen ontwikkelen. Normen en waarden bij de beoefening van de voetbalsport vinden we belangrijk. Toxandria wil actief werken aan de bewustwording bij spelers, begeleiders, trainers en ouders/verzorgers op dit vlak .

Normen & Waarden
Iedereen binnen de voetbalwereld heeft te maken met normen en waarden. En zeker ook met fair play. Hoe gaan we met elkaar om? Welke spelregels ‘hanteren’ we binnen en buiten het veld? Hoe proberen we problemen binnen de club te voorkomen en/of op te lossen? En zo kunnen we nog wel even doorgaan. Toch blijven normen en waarden voor velen een wat ongrijpbaar fenomeen. Wat bedoelen we er nu precies mee? En nog belangrijker: hoe vertaal je dat naar de dagelijkse voetbalpraktijk? Want daar gaat het toch allemaal om. Dit gedragsreglement probeert hierop een antwoord te geven. Het is in feite een stukje ‘gereedschap’ voor onze vereniging.

Sporten doe je voor je plezier. Toxandria wil ieder lid de optimale mogelijkheid bieden te genieten van de voetbalsport. Een vereniging waar iedereen zich thuis kan voelen, ongeacht ieders voetbalcapaciteiten en achtergrond. Wij willen een actieve, bruisende en sportieve vereniging zijn, die op basis van goede ontwikkelingsmogelijkheden voor de leden herkend wordt als een aantrekkelijke club. Een club waar respect voor een ander, materiaal en accommodatie hoog in het vaandel staan.

Wat verstaan we eigenlijk onder normen en waarden?
Waarde: een principe wat mensen belangrijk vinden om na te streven. Het geldt als een richtlijn voor het handelen. Voorbeeld: we discrimineren niemand, om wat voor reden dan ook.  
Norm: een gedragsregel, waar men zich aan dient te houden in de omgang met anderen. Ook wel een concretisering van de waarde genoemd. Voorbeeld: het schoonmaken van het kleedlokaal na de wedstrijd en training.
…en wat onder fair play:
Het fair play-beginsel geeft aan dat we een aantal afspraken hanteren om de sport voor zoveel mogelijk mensen aantrekkelijk en plezierig te houden. Het is in feite een gedragscode voor de manier waarop we samen aan sport willen doen. Door bewust met die onderlinge afspraken en regels om te gaan, kunnen we de sport ook in de toekomst eerlijk en aantrekkelijk houden. Dit vereist niet alleen dat iedere sporter zélf die regels naleeft, maar ook dat we elkaar (blijven) stimuleren naar de geest ervan te handelen.

Waar draait het om?
Ieder weekend worden er wedstrijden door de leden van Toxandria gespeeld. Heel veel zaken gaan – vooral dankzij de inzet van de voetballers en andere betrokkenen – naar behoren. De voetbalsport wordt beoefend volgens de bedoelingen van het spel. De realiteit is echter dat er op en rondom de voetbalvelden ook dingen gebeuren, die het voetbalspel en de sport in een kwaad daglicht stellen. De simpele constatering, dat de voetballerij een afspiegeling is van de maatschappij, mag niet de dooddoener zijn waarmee ‘begrip’ gevraagd wordt voor deze ontwikkelingen. Integendeel!

Het bestuur van Toxandria voert deze gedragsregels in, met als doelstelling vast te leggen wat wel en niet kan binnen onze vereniging. Wat is acceptabel en wat niet? Het beleid is erop gericht excessen te voorkomen (preventief). Indien deze onverhoopt toch gebeuren, dan consequent handelend op te treden (correctief). Het instellen van deze gedragsregels vormt een duidelijk signaal naar alle leden en bezoekers van onze club, dat elke vorm van verbaal en/of fysiek geweld of ander ongewenst gedrag niet zal worden getolereerd.

De opzet en uitvoering van de gedragsregels vallen onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van Toxandria en een gevormde Commissie Normen en Waarden. Bij wangedrag van verenigingsleden zullen zij handelend optreden naar het betreffende verenigingslid. Daarbij vallen gedragsregels ten aanzien van voetbaltechnische zaken bij wedstrijden en training onder verantwoording van het bestuur. Niet-voetbaltechnische zaken worden door de Commissie Normen en Waarden beoordeeld. Daarbij kunnen beide organen een beroep doen op elkaars visie en expertise. Het beleid wordt regelmatig (minimaal eenmaal per jaar) door het bestuur en de commissie geëvalueerd en indien nodig bijgesteld.

VOG-verklaring
Voetbalvereniging Toxandria maakt gebruik van de mogelijkheid om een VOG-verklaring voor zijn (nieuwe) vrijwilligers aan te vragen. Wat is een VOG-verklaring? In Nederland wordt deze verklaring al door tal van (sport)verenigingen, bedrijven en instanties gebruikt. VOG staat voor ‘Verklaring Omtrent Gedrag’ en wordt ook wel een ‘Verklaring van Goed Gedrag’ genoemd. Het document wordt uitgegeven door de overheid en verklaart dat een persoon geen strafbare feiten heeft gepleegd die het uitoefenen van – in dit geval – een vrijwilligersfunctie bij een voetbalvereniging in de weg staan.

Gedragsregels bij Toxandria
1. Respect voor anderen staat voorop. Een lid van Toxandria dient geen onbehoorlijk taalgebruik te gebruiken. Pesten wordt niet geaccepteerd. Verbaal en fysiek geweld en ander agressief gedrag zijn uit den boze.
2. Leden van Toxandria zijn sportief met elkaar en tegen elkaar, zowel op het voetbalveld als eromheen en zijn een voorbeeld voor anderen.
3. Onze vereniging toont zich een goed gastheer voor bezoekende clubs, (assistent)scheidsrechters en andere gasten van ons sportpark.
4. Een verenigingslid heeft respect voor ieders eigendommen. Een verenigingslid is aansprakelijk voor door hem/haar aangerichte schade. Deze schade zal dan ook worden verhaald bij het verenigingslid die de schade heeft aangericht of mede heeft aangericht.
5. Voor het gebruik van kantine Kampzicht is een specifiek kantinereglement opgesteld, waaraan een ieder die gebruik maakt van de kantine zich dient te houden. Het nuttigen van alcoholische dranken onder de 18 jaar is verboden, als ook het nuttigen van drank buiten de kantine en buiten de daartoe ingerichte gedooggebieden (bij de kantine-ingang  boven en bij de kantine-trap beneden).
6. Een rookverbod binnen in ruimtes en op het veld voor een ieder.
7. In Toxandria tenue mag geen bier (of andere alcoholhoudende drank) worden gedronken en niet worden gerookt. Dat betekent dus er pas (boven 18 jaar) alcohol genuttigd mag worden én dat er pas gerookt mag worden nadat er gedoucht en omgekleed is. Daarnaast is het niet toegestaan om bier (of andere alcoholhoudende drank) in welke vorm dan ook (fles, blik, krat) mee te nemen naar het sportpark Kampzicht.
8. Een verenigingslid dient zich te houden aan de door de vereniging of KNVB opgelegde sanctie/strafmaat n.a.v. een gepleegde overtreding. Toxandria zal de door de KNVB opgelegde boetes en/of in rekening gebrachte administratiekosten verhalen op het betreffende verenigingslid.
9. Een verenigingslid dient een medelid te corrigeren in het geval dit medelid deze gedragsregels overtreedt.
10. Een verenigingslid dient na elke deelgenomen training/of wedstrijd het door hem/haar gebruikte kleedlokaal in samenspraak met zijn begeleider schoon te maken c.q. te houden en schoon achter te laten. Iedereen is medeverantwoordelijk voor een ordentelijk achterlaten van de gebruikte kleedkamer (ook bij uitwedstrijden) en het in goede en nette staat houden van kantine, het sportcomplex en de gebruikte materialen. Lege verpakkingen van genuttigde drankjes, eetwaren en snoepgoed dienen in de daarvoor bestemde afvalbakken te worden gedeponeerd.
11. Een verenigingslid is aanspreekbaar op wangedrag. Een verenigingslid dat zich heeft schuldig gemaakt aan enige vorm van wangedrag zoals, vernieling, geweldpleging, diefstal en/of andere gedraging die in strijd is met deze gedragsregels moet zich verantwoorden voor het bestuur of de Commissie Normen en Waarden.

Vertrouwenspersoon   
Soms gebeuren er zaken waarmee je als lid niet graag te koop loopt, of die erg gevoelig liggen omdat ze erg persoonlijk zijn. Er zijn verschillende mogelijkheden hoe hiermee om te gaan. Veelal kunnen deze onderwerpen heel goed worden besproken met een trainer, leider, commissielid of bestuurslid. In een enkel geval blijkt deze stap toch te groot. In deze uitzonderingsgevallen zou een (onafhankelijk) vertrouwenspersoon de helpende hand kunnen bieden. Binnen Toxandria hebben wij een vertrouwenspersoon. 

Vertrouwenspersoon van Toxandria is Astrid van Lier.
 
Het bestuur van Toxandria wil haar (jeugd)spelers een omgeving bieden, waarin zij zich op een prettige wijze kunnen ontwikkelen. Pesten of andere vormen van (seksuele) intimidatie verstoort dat en helaas gebeurt dat overal. Sportclubs die beweren dat pesten en intimidatie bij hun vereniging niet plaatsvindt nemen het pestgedrag niet serieus.

Het komt nog regelmatig voor dat een speler het slachtoffer van pesterij is zonder dat de leiding dit merkt. In de eerste plaats omdat de betrokkene er niet met de leiding over durft te praten. Of er niet over wil praten. Om te voorkomen dat men er mee blijft rondlopen of het lidmaatschap opzegt, heeft het bestuur een vertrouwenspersoon aangesteld. De vertrouwenspersoon is aanspreekbaar voor leden (bij jeugdleden ook de ouders) die het slachtoffer zijn van pesterijen of andere vormen van intimidatie. De vertrouwenspersoon heeft een geheimhoudingsplicht en staat ‘boven’ de vereniging.
 
Een vertrouwenspersoon is er dus niet voor eventuele onvrede over toegepaste reservebeurten, de opstelling, je positie op het veld enzovoorts. Voor dergelijke voetbalgerelateerde zaken spreek je de trainer of leider aan, of desnoods iemand van het bestuur. 
 
Wat doet een vertrouwenspersoon?
Deze luistert naar je verhaal en helpt je te zoeken naar mogelijkheden om de situatie op te lossen. Informatie wordt strikt vertrouwelijk behandelt en er gebeurt niets mee wat je niet wilt. Heb je behoefte aan een vertrouwelijk gesprek dan kun je haar altijd bellen. Het telefoonnummer van Astrid van Lier: (0485) 37 22 66 .
Sponsors