Algemene informatie

PUBLICATIE WEDSTRIJDEN
De wedstrijdprogramma’s worden gepubliceerd  in de Dorpswijzer, op de website en op de app van voetbal.nl. Het is mogelijk dat de programma’s zoals aangegeven in de Dorpswijzer nog gewijzigd  worden. Hou daarom altijd de online kanalen in de gaten. 
 
AFGELASTINGEN
Voor afgelastingen van wedstrijden kan men kijken bij de teams op de website www.toxandria.com en op de app van voetbal.nl.  
 
VERSCHIL A EN B CATEGORIE
Bij de KNVB is een scheiding tussen A en B categorie in het veldvoetbal.
 
Tot de A categorie wordt gerekend: mannen veldvoetbal standaard elftallen  (Toxandria 1). Alle overige klassen behoren tot de B categorie.
Voor Toxandria betekent dat, dat zowel Toxandria 2, 3, Toxandria VR18+1 Dames als ook alle jeugdelftallen B categorie zijn.
 
Mocht de KNVB categorie B afgelasten (Teletekst: 603) dan is bij Toxandria alle jeugdvoetbal afgelast (zaterdag) en daarnaast Toxandria 2, 3 en Toxandria VR18+1 (zondag).
Toxandria 1 moet dan wel spelen.
 
CONTRIBUTIE
De hoogte van het contributiebedrag wordt vastgesteld tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering. De bedragen voor seizoen 2023-2024 zijn, onder voorbehoud van goedkeuring door de algemene ledenvergadering:
 
  met aut. incasso zonder aut. incasso
Senioren/dames 18+ € 165,00 € 170,00
Kaderleden met lidmaatsch. KNVB € 83,00 € 85,00
Rustende leden met lidmaatsch. KNVB € 80,00 € 85,00
Rustende leden zonder lidmaatsch. KNVB € 54,00 € 59,00
Ereleden Nihil Nihil

Aanvullende regels:
 • Het bestuur verzoekt alle leden een automatische incasso van de contributiegelden te verlenen.
 • Voor leden die nog geen 18 jaar zijn op 1 augustus 2023, maar wel in de seniorencompetities voetballen, gelden de bedragen van de jeugd.  
Men ontvangt hiervoor géén acceptgiro.
 
 1. Elk lid dient zijn/haar contributie voor aanvang van de eerste officiële wedstrijd van het seizoen te voldoen. Is de contributie niet tijdig ontvangen dan is het lid niet speelgerechtigd en mag er niet gevoetbald worden.
 2. Indien een lid zich pas gedurende het seizoen aanmeldt is, indien deze aanmelding plaats heeft in de eerste seizoenshelft, de gehele jaarcontributie verschuldigd. Indien de aanmelding in de tweede seizoenshelft plaats heeft, is 50% van de contributie verschuldigd.
 3. Indien een lid in een seizoen als gevolg van blessures minder dan drie wedstrijden (dus 1 of 2) speelt, bestaat er een recht op een korting op de contributie van het volgende seizoen tot een bedrag van maximaal € 70,- ( in verband met de verplichte KNVB afdracht).
 4. Het opzeggen van een lidmaatschap gedurende een seizoen, geeft geen recht op (tijdsevenredige) teruggave van contributie.
LIDMAATSCHAP
Het lidmaatschap van Toxandria betekent automatisch dat men lid is van de KNVB. De vereniging draagt dan ook de bondscontributie van € 40,00 af aan de KNVB. Dit lidmaatschap geldt minimaal voor één seizoen. Peildatum hierbij is 1 juni. Als leden voortijdig stoppen moeten wij toch de bondscontributie voldoen. Wij zijn daarom in voorkomende gevallen dus genoodzaakt de bondscontributie door te berekenen naar betreffende leden.
 
Afmelden als lid dient uitsluitend te gebeuren bij onze ledenadministrateur Hans Willems, Parkweg 14, tel. 371832 of e-mail hanswillems@toxandria.com. Dus niet bij een ander bestuurslid, elftalleider of trainer. Helaas blijkt dit ieder jaar de nodige problemen en kosten op te leveren. Bij een niet tijdig afmelden, dus vóór 1 juni, worden de KNVB-kosten (€ 40,-) in rekening gebracht.
 
Het ledenbestand van de KNVB valt onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). De KNVB mag de adresgegevens aan anderen buiten de vereniging verstrekken. Indien men geen prijs meer stelt op berichtgeving over sponsoracties of andere reclameacties kan men zich afmelden op het volgende adres: Postbus 784 3700 AT Zeist.
 
GEDRAGSCODE  
In een maatschappij maken mensen onderling afspraken. In een gezin, op het werk maar ook bij sportactiviteiten, zoals bijvoorbeeld bij een voetbalclub. Deze afspraken/regels zijn er niet voor niets. Iedereen weet dan, wat wel en wat niet kan.
Omgekeerd geldt, dat men elkaar op deze afspraken/regels kan wijzen, de zogenaamde sociale controle. Als iedereen zich aan de gemaakte afspraken houdt en ervoor zorgt dat anderen zich ook aan de afspraken houden, zorgen we voor een omgeving waarin iedereen met plezier op welke manier dan ook betrokken kan zijn bij onze voetbalclub.
Het bestuur van Toxandria heeft om die reden een gedragsreglement samengesteld, zodat we binnen de club weten wat we van elkaar kunnen en mogen verwachten en hoe we ons in- en extern moeten gedragen. Het gedragsreglement van Toxandria is te vinden op www.toxandria.com.
 
CLUBKLEUREN
De clubkleuren van Toxandria zijn oranje shirt, witte broek en oranje kousen. Alle teams hebben minimaal gezamenlijke shirts, meestal van een sponsor. De officiële clubkleuren van Toxandria worden dus automatisch gebruikt.
 
KLEEDLOKALEN EN VELDEN
Om een goed verloop van het kleedlokaalgebruik, zowel bij trainingen als wedstrijden, te bevorderen wordt er door de wedstrijdsecretaris een kleedlokaalindeling gemaakt. Alle spelers worden verzocht deze indeling op te volgen.
Voor alle leden geldt dat zij de kleedlokalen (ook van de tegenstanders!!!) schoon achterlaten.
Van de leiders wordt verwacht dat zij hierop toezien! De kleedlokalen worden slechts één keer per week gepoetst. Het bestuur doet een dringend beroep op de verantwoordelijkheid van ieder team om de kleedlokalen ALTIJD netjes achter te laten.
 
WASSEN SHIRTS, TRAININGSPAKKEN
Het wassen van de shirts wordt centraal geregeld. Dit is uitbesteed aan een gespecialiseerd bedrijf. De kosten van het wassen en het onderhoud van de kleding zijn in de contributie inbegrepen.
De verantwoordelijke bestuurder maakt met alle elftalleiders afspraken waar en wanneer de shirts ingeleverd en opgehaald kunnen worden. Als dit niet goed opgevolgd wordt, kan het voorkomen dat de vuile spullen in het kleedlokaal blijven staan. Vervelend natuurlijk voor alle betrokkenen.
 
KEEPERSHANDSCHOENEN
De keepers van de senioren, JO19-, JO17-, JO16- en JO15-elftallen krijgen jaarlijks een vaste vergoeding van € 50,- voor nieuwe handschoenen. Selectiekeepers 2x 50,- per seizoen. Voor keepers van overige jeugdteams geldt een vergoeding van € 25,- per seizoen. Men kan deze kosten declareren bij de penningmeester.

KAMPIOENSCHAPPEN TOXANDRIA EN DE 'PLATTE KAR' 
Wat is er mooier dan op een 'platte kar' door ons dorp te rijden als je kampioen bent geworden?! Maar helaas is dit verboden. In art. 61 RVV (onderdeel van de Wegenverkeerswet) staat geregeld dat het vervoeren van personen op een aanhangwagen achter een motorvoerrtuig niet is toegstaan. Mocht je iets willen organiseren, dan zal een ontheffing verkregen moeten worden bij de gemeente. Dit is niet zomaar geregeld, want je moet voldoen aan een groot aantal regels en eisen. 
Mocht een team toch een rit willen maken op de platte wagen, dan valt dit geheel buiten de verantwoordelijkheid van het bestuur en van Toxandria! Dus een tocht op een platte kar is geheel op eigen verantwoordelijkheid en risico. Zorg dan dat alles goed geregeld is met de gemeente, want als er iets gebeurt onderweg ben je NIET verzekerd.


Registratiesysteem amateurvoetbal

De tuchtcommissie amateurvoetbal registreert een waarschuwing op naam van de betrokken speler. Bij het registreren worden drie categorieën gehanteerd:
1. Registraties voortvloeiende uit:
a. competitiewedstrijden;
b. beslissingswedstrijden voor promotie, degradatie of periodekampioenschap;
c. wedstrijden in het kader van promotie of degradatie;
d. kampioenswedstrijden;
e. vriendschappelijke wedstrijden;
f. wedstrijden tijdens al dan niet goedgekeurde toernooien.
2. Registraties voortvloeiende uit bekerwedstrijden van de KNVB.
3. Registraties voortvloeiende uit wedstrijden van de competitie voor spelers onder 23 jaar.
 
Minder dan vier registraties per categorie in één seizoen leveren geen uitsluiting op.
 
Staffel gele kaarten
Het aantal uitsluiting is volgens onderstaand schema.
Aantal registraties Aantal wedstrijden uitsluiting
1 0
2 0
3 0
4 0
5 1
6 0
7 1
8 0
9 1
 
En vervolgens steeds 1.
Iedere vijfde, zevende, negende en volgende registratie die een speler krijgt, betekent uitsluiting voor de eerstvolgende competitiewedstrijd of daarmee samenhangende wedstrijd voor deze speler. Deze speler is dus niet uitgesloten voor bekerwedstrijden.
 
Twee gele kaarten in één wedstrijd
Wanneer een speler twee gele kaarten krijgt in een competitiewedstrijd of daarmee samenhangende wedstrijd heeft dit tot gevolg dat de speler is uitgesloten van deelname aan competitiewedstrijden en daarmee samenhangende wedstrijden totdat zijn team de eerstvolgende competitiewedstrijd of daarmee samenhangende wedstrijd heeft gespeeld. Deze speler is dus niet uitgesloten voor bekerwedstrijden.
Wanneer een speler twee gele kaarten krijgt in een bekerwedstrijd heeft dit tot gevolg dat de speler is uitgesloten van deelname aan bekerwedstrijden totdat zijn team de eerstvolgende bekerwedstrijd heeft gespeeld. Deze speler is dus niet uitgesloten voor competitiewedstrijden of daarmee samenhangende wedstrijden.
 
Gewijzigde directe rode kaartregeling
Een speler of wisselspeler die voor, tijdens of na een competitiewedstrijd of daarmee samenhangende wedstrijd door de scheidsrechter is bestraft met een directe rode kaart, is voor geen enkel team speelgerechtigd om uit te komen in competitiewedstrijden en daarmee samenhangende wedstrijden tot en met de dag waarop zijn team de eerstvolgende competitiewedstrijd of daarmee samenhangende wedstrijd heeft gespeeld. Dit geldt niet wanneer de aanklager amateurvoetbal de tuchtzaak seponeert of de tuchtcommissie of commissie van beroep de speler vrijspreekt.
Een speler of wisselspeler die voor, tijdens of na een bekerwedstrijd door de scheidsrechter is bestraft met een directe rode kaart, is voor geen enkel team speelgerechtigd om uit te komen in bekerwedstrijden tot en met de dag waarop zijn team de eerstvolgende bekerwedstrijd heeft gespeeld. Dit geldt niet wanneer de aanklager amateurvoetbal de tuchtzaak seponeert of de tuchtcommissie of commissie van beroep de speler vrijspreekt.
 
KOSTEN REGISTRATIES EN DIRECTE STRAFFEN
Per categorie worden de registraties afzonderlijk opgesteld.
 
Senioren Adminstratiekosten
Gele kaart (1ste t/m 4de, 6de en 8ste waarschuwing)  € 16,60
Gele kaart (5de, 7de, 9de en volgende waarschuwing) € 29,40
Twee gele kaarten in 1 wedstrijd     € 29,40
Rode kaart € 29,40
                               
Schorsingen
Bij registraties en directe straffen opgelopen tijdens wedstrijden onder leiding van een KNVB-scheidsrechter, gelden de straffen welke door de KNVB worden uitgesproken.
In geval dat een wedstrijd wordt geleid door een clubscheidsrechter worden in principe eventuele registraties of strafzaken ook via het wedstrijdformulier doorgegeven aan de KNVB en volgen dan ook automatisch de straffen van de KNVB.
Als een clubscheidsrechter een registratie of strafzaak niet doorgeeft aan de KNVB geldt voor een opgelopen strafzaak (veldverwijdering) automatisch een schorsing door Toxandria van 2 wedstrijden. Er wordt van de elftalleiders verwacht dat zij een veldverwijdering, welke niet op het wedstrijdformulier wordt vermeld, direct doorgeven aan de wedstrijdsecretaris.
Mocht er vanuit de KNVB een sanctie worden gegeven aan een speler die volgens het bestuur niet strookt met het vergrijp dat er is gepleegd dan kan het bestuur beslissen om desbetreffende speler een schorsing bovenop de sanctie van de KNVB te geven.
 
HULPLIJN NOODGEVALLEN
Als het misgaat, is er voor de leden van de KNVB een speciaal noodnummer beschikbaar.
Bij een exces op of rond het veld, kan de vereniging contact opnemen via deze hulplijn.
Dit  0800-2299555 is 24/7 bereikbaar.
Binnen uiterlijk 48 uur biedt een zogeheten voetbalofficier ondersteuning bij de volgende acties:·
 • contact en overleg met de KNVB;
 • aangifte bij de politie;·
 • indien nodig, inschakelen van slachtofferhulp;
 • indien wenselijk, samenstellen interventieteam.
Op basis van het advies van de voetbalofficier wordt indien gewenst een interventieteam samengesteld. Dit team adviseert over het structureel verbeteren van de situatie. De samenstelling van het team is afhankelijk van de aard en omvang van het exces en bestaat in ieder geval uit de betrokken voetbalofficier, een projectleider en de betrokken vereniging. Daarnaast kunnen onderstaande experts worden toegevoegd:
 • contactpersoon voetbal regionale
 • eenheid Nationale Politie;
 • expert (crisis)communicatie;
 • expert nazorg;
 • expert juridische zaken;
 • KNVB-clubcoach.
MELDPUNT WANORDELIJKHEDEN
Om goed te kunnen optreden, is het van belang dat wanordelijkheden inzichtelijk zijn. De KNVB lanceert daarvoor een web formulier op zijn respectpagina, waarop eenieder melding kan maken van wanordelijkheden op en rond het voetbalveld. Dit kunnen allerhande negatieve ervaringen zijn, die niet direct opgelost hoeven of kunnen worden, maar wel ergernis opleveren. Op basis van deze klachten kan de bond een dossier opbouwen, wat kan leiden tot de inzet van een waarnemer of een gesprek met een vereniging.
 
TIJDSTRAF BIJ (EERSTE) GELE KAART
Meteen voelbaar voor zowel speler als team. En een automatische afkoelperiode. Het zijn de voordelen van de directe tijdstraf van tien minuten die een speler (in de B-categorie junioren en senioren) bij het krijgen van een gele kaart voortaan krijgt opgelegd. Gele kaarten komen hiermee niet meer op het wedstrijdformulier te staan – en kunnen verder dus evenmin leiden tot een uiteindelijke schorsing.
Krijgt een speler in dezelfde wedstrijd een tweede gele kaart, dan is dit evengoed ‘rood’. Hij of zij moet dan definitief het veld verlaten, zonder dat dit tuchtrechtelijke gevolgen heeft. Alleen nog na directe rode kaarten volgt de gebruikelijke tuchtrechtelijke procedure. Bijkomend voordeel van deze maatregel is dat de KNVB hiermee de administratieve last van verenigingen verlaagt.
 
BEWIJS SPORTIEF GEDRAG / CURSUS
(Her)opvoeden van zich misdragende leden bij zwaardere overtredingen, want iedereen verdient een tweede kans.
Leden in het amateurvoetbal die geschorst zijn wegens geweld volgen een cursus ‘sport en agressie’. Dit geldt voor jeugdleden met een straf vanaf negen maanden en voor senioren met een straf vanaf achttien maanden. Doel van de cursus is bewustwording van eigen gedrag en de impact daarvan.
Deze cursus is verplicht, met mogelijk ‘positieve’ gevolgen in tuchtrechtelijke zin.
 
INVOERING SPELREGELBEWIJS VOOR JEUGDSPELERS
Een spelregelbewijs voor alle jeugdspelers in Nederland; het maakt voetballers van jongs af aan vertrouwd met de regels en geeft hen meer inzicht in – én begrip voor – de beslissingen van de scheidsrechter. JO17-junioren halen het bewijs verplicht via een spelregeltest. De test bestaat uit tien vragen die tevens worden gebruikt binnen de KNVB-opleidingen en op www.aragvoetbaliqquiz.nl.
 
DIGITALE SPELERSPAS
De digitale spelerspas is verplicht voor ieder lid van de KNVB van 11 jaar en ouder die wenst deel te nemen aan beker- en competitiewedstrijden in het amateurvoetbal. De digitale spelerspas is onderdeel van de wedstrijdzaken app. Zodra een speler op het wedstrijdformulier (ook via de wedstrijdzaken app) is gezet, wordt de digitale pas zichtbaar voor de scheidsrechter. Kan een speler niet op het wedstrijdformulier geplaatst worden, dan mag deze persoon niet deelnemen aan de betreffende wedstrijd. 
 
De verplichting tot het tonen van een geldige spelerspas geldt voor alle wedstrijden in het veldvoetbal en senioren  in de volgende categorieën:  - mannen senioren (met uitzondering van de Tweede en Derde divisie) - vrouwen senioren (met uitzondering van de Eredivisie vrouwen) - JO12 / MO13 t/m JO19 / MO19 - jeugd
 
Digitale spelerspas en speelgerechtigdheid Wij wijzen de verenigingen er nadrukkelijk op dat een digitale spelerspas niet betekent dat een speler speelgerechtigd is. Om speelgerechtigd te zijn moet onder andere worden voldaan aan het gestelde in het Reglement Wedstrijden Amateurvoetbal. Tevens moet een speler niet door een tuchtrechtelijk orgaan zijn uitgesloten of geschorst. 

Visuele controle De visuele controle biedt verenigingen een instrument om te controleren of de juiste speler op het juiste veld staat. Cruciaal voor een eerlijk competitieverloop en een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de aanvoerders en scheidsrechter. 
 
(Visuele) controle van de spelerspas voorafgaand aan de wedstrijd 1. Op een door de scheidsrechter, in overleg met beide aanvoerders/leiders, te bepalen tijdstip/locatie voor de wedstrijd melden de teams zich bij de scheidsrechter. Voor de locatie zijn er twee opties: a. In of bij de kleedkamers; b. Op het veld. 
 
2. De visuele controle van de spelerspas kan worden uitgevoerd op de smartphone van de scheidsrechter. Is de scheidsrechter niet in het bezit van een smartphone, dan is het thuisspelende team verantwoordelijk voor het leveren van een smartphone. De scheidsrechter logt met zijn eigen inloggegevens in op de wedstrijdzaken app. 
 
3. De aanvoerders/leiders van beide teams zijn verantwoordelijk voor een goed verloop van de controle en assisteren de scheidsrechter. De reeds aanwezige wisselspelers worden in de visuele controle meegenomen. 
 
4. Als de scheidsrechter twijfelt over de identiteit van een (wissel)speler, dan kan hij de betreffende (wissel)speler vragen om een geldig identiteitsbewijs als bedoeld in de Wet op de identificatieplicht. Wanneer de identiteit is vastgesteld mag de speler meespelen. 
 
5. De scheidsrechter verwijdert de (wissel)speler, waarvan hij de identiteit niet heeft kunnen vaststellen, van het wedstrijdformulier. 
 
(Visuele) controle van de spelerspas na de wedstrijd 1. Op een door de scheidsrechter, in overleg met beide aanvoerders/leiders, te bepalen tijdstip/locatie na de wedstrijd melden de spelers die later aanwezig waren of zijn toegevoegd zich bij de scheidsrechter. De scheidsrechter voert de mutaties in de teamopgave door. Voor de locatie zijn er drie opties: a. In of bij de kleedkamers; b. In de kleedkamer van de scheidsrechter; c. Op het veld. 
 
2. Indien de scheidsrechter twijfelt over de identiteit van een (wissel)speler, dan kan hij de betreffende (wissel)speler vragen om een geldig identiteitsbewijs als bedoeld in de Wet op de identificatieplicht. 
 
3. De scheidsrechter voegt ook de (wissel)speler, waarvan hij de identiteit niet heeft kunnen vaststellen, toe aan het wedstrijdformulier, inclusief de eventuele disciplinaire straffen. Hierna maakt hij melding bij de afdeling tuchtzaken van de KNVB van het ongerechtigd meespelen van deze speler. 
 
4. Door verzending van het digitale wedstrijdformulier verklaart de scheidsrechter onder andere de visuele controle te hebben uitgevoerd. 
 
 DIGITALE WEDSTRIJDFORMULIEREN (DWF)
 1. a. De aanvoerder van een bij een wedstrijd betrokken team, dan wel een door hem aangewezen andere functionaris van de vereniging, is verplicht om voor aanvang van de wedstrijd het wedstrijdformulier te voorzien van de volgende gegevens: - Naam, voorletter(s), relatienummer en rugnummer van alle spelers, onder wie de alsdan aanwezige wisselspelers met een maximum van zeven, van zijn team.  - Naam, voorletter(s) en relatienummer van de assistent-scheidsrechter. - Naam, voorletter(s) en relatienummer van de trainer-coach. - Naam, voorletter(s) en relatienummer van de wedstrijdcoördinator. Na invulling van de gegevens accordeert de aanvoerder het DWF. 
 
1.b. De scheidsrechter vult eventueel de namen en relatienummers in van de door de KNVB aangestelde assistent-scheidsrechters in.
 
2.a. Na afloop van de wedstrijd vult de scheidsrechter het, overeenkomstig lid 1, ingevulde DWF aan met de volgende gegevens, voor zover van toepassing: 
2.b. De uitslag van de wedstrijd.
 2.c. Naam, voorletter(s) en relatienummer van een speler die voor aanvang van de wedstrijd niet op het wedstrijdformulier was vermeld.
2.d. Welke spelers bij een spelerswissel zijn betrokken. 
2.e. De onregelmatigheden die zich hebben voorgedaan voor, tijdens of na de wedstrijd.
2.f. Of de wedstrijd is gestaakt en de reden waarom.  De aanvoerder van het betrokken team verstrekt de onder b genoemde gegevens aan de scheidsrechter. Als alle gegevens zijn ingevuld, ondertekent de scheidsrechter het DWF.
 
3. a. In geval van het niet doorgaan van de wedstrijd vult de scheidsrechter het, overeenkomstig lid 1, ingevulde DWF aan met de reden van het niet doorgaan van de wedstrijd.  
3.b. In geval van het tijdelijk staken of het niet uitspelen van de wedstrijd, vult de scheidsrechter de onder lid 2 genoemde gegevens aan met:  - Het moment van tijdelijk staken of het niet uitspelen.  - De op dat moment bereikte stand. - Een korte, zakelijke omschrijving van de reden voor het tijdelijk staken of het niet uitspelen
 
4. a. Door de aantekening als genoemd in lid 2 onder d wordt / worden betrokkene(n) in staat van beschuldiging gesteld. De verenigingen worden geacht kennis te hebben genomen van deze door de scheidsrec hter op het DWF vermelde aantekening(en). 
4.b. Door de aantekening als genoemd in lid 2 onder e worden beide verenigingen in staat van beschuldiging gesteld. Beide verenigingen worden geacht kennis te hebben genomen van deze door de scheidsrechter op het DWF vermelde aantekening.
 
Wisselspelers categorie B Op het DWF kunnen minimaal zeven en maximaal zestien deelnemers worden vermeld. In categorie B worden dus geen basisspelers opgegeven. Er zijn vijf wissels die gedurende de wedstrijd doorlopend mogen wisselen.
 
Bovenstaande is niet van toepassing op de JO7 t/m JO11. 
 
Inzenden wedstrijdformulieren JO8 t/m JO11  Wanneer er zich tijdens of na de wedstrijd ongeregeldheden voordoen, blijft de verplichting bestaan om een volledig ingevuld wedstrijdformulier in te zenden aan het steunpunt. 
 
Het is verplicht een afgelasting op de wedstrijddag zelf, direct na de keuring, via Sportlink of de Wedstrijdzaken app door te geven. 
 
COLLECTIEVE ONGEVALLENVERZEKERING
 
De KNVB heeft een collectieve verzekering afgesloten bij AON Group Programs, Postbus 75133, 1070 AC  Amsterdam ZO, tel. 020-5469469 (schade@hienfeld.nl)
Het beknopte dekkingsoverzicht is in te zien bij secretaris Mark Jacobs of op www.knvb.nl/assist.
Haal bij twijfel altijd een schadeformulier op, ook te vinden op www.knvb.nl/assist.
 
Begrip ongeval
Een plotselinge, ongewilde, van buiten komende gewelddadige rechtstreekse inwerking op het lichaam van de verzekerde, welke geneeskundig vast te stellen lichamelijk letsel veroorzaakt, waarvan de dood, blijvende invaliditeit of de genees en/of tandheelkundige kosten het gevolg is/zijn.
 
Met verzekeraars is overeengekomen dat legionellabesmetting in de zin van de polis wordt beschouwd als ongeval. Dit betekent dat binnen de context van de polis bij blijvende invaliditeit of overlijden, als gevolg van legionellabesmetting, een uitkering op basis van de ongevallenverzekering wordt gedaan.
 
Wanneer is de verzekering van toepassing
● Tijdens alle activiteiten, dus niet alleen de deelname aan trainingen of wedstrijden, maar ook alle overige activiteiten die het algemeen belang van de vereniging dienen, zoals bezoek aan vergaderingen en cursussen, als toeschouwer bij thuis- en uitwedstrijden en dergelijke.
● Tijdens de reis naar of van dergelijke activiteiten, mits gereisd wordt via de kortste weg zonder onderbrekingen.
● (Assistent-)scheidsrechters zijn ook verzekerd tijdens deelname aan activiteiten georganiseerd door de COVS en/of aangesloten scheidsrechtersverenigingen en tijdens trainingen.
● Niet-leden wanneer deze deelnemen aan een activiteit van een vereniging, gericht op ledenwerving. Een en ander onder de voorwaarde dat de vereniging de NAW-gegevens van deze personen heeft geregistreerd.
Verzekerden
 
Groep 1
Geregistreerde leden van de amateursectie van verzekeringnemer, zoals senioren, junioren, pupillen, consuls, bestuurs- en commissieleden, vrijwilligers en dergelijke.
Niet geregistreerde leden, echter uitsluitend personen die deelnemen aan de door verzekeringnemer georganiseerde schoolvoetbalwedstrijden, bedrijfs- en zomeravondwedstrijden en trainingen, alsmede vrijwilligers en functionarissen.
 
 Groep 2
 KNVB geregistreerde scheidsrechters en grensrechters van de amateursectie van verzekeringnemer.


Algemene informatie Toxandria jeugd

De jeugdafdeling van Toxandria is erop gericht om haar jeugdleden een zo goed mogelijke voetbalopleiding te geven, waarbij natuurlijk het sociale aspect niet uit het oog wordt verloren. De belangrijkste rol spelen de trainers en leiders hierin.
Als lid van Toxandria ben je lid van een voetbalvereniging die naast het voetbal nog allerlei andere activiteiten organiseert voor haar jeugdleden.
Voetbal is een teamsport, en dat brengt verplichtingen met zich mee: lid ben je voor een heel seizoen. Gedurende het seizoen stoppen kan voor je team grote problemen opleveren door het mogelijk ontstaan van een tekort aan spelers. Laat je teamgenoten daarom niet tijdens het seizoen in de steek.
Aanmelden en afmelden van jeugdleden gebeurt altijd bij Bart Jonkers (contactgegevens zie Jeugdcommissie), die dit verder afstemt met de ledenadministrateur.  
Trainen is een verplichting. Als je niet kunt, ben je verplicht je af te melden bij je trainer. Leiders en trainers maken samen de afspraak bij wie je moet afmelden voor wedstrijden en trainingen. Trainers spreken ook met de spelers af hoe en wanneer zij aangeven als een training niet doorgaat, bijvoorbeeld bij een onbespeelbaar veld.
Teams (m.u.v. JO7) trainen, indien mogelijk, 2 x per week. Is dit door studie of andere omstandigheden in bepaalde perioden niet mogelijk voor je, stem dit dan af met je trainer. Ook voor spelers die niet meer thuis wonen geldt: overleg met je trainer. Pratende mensen kunnen geholpen worden! Indien mogelijk kun je bij een ander team meetrainen.
Als wedstrijden bij slecht weer toch doorgaan, ben je verplicht te komen. Bij verhindering moet je afmelden. Het niet afmelden voor een wedstrijd zal gevolgd worden door schorsing voor de komende wedstrijd. Het zonder reden of zonder geldige reden niet op komen dagen kan een team in grote problemen brengen!
 
JEUGDCOMMISSIE
Binnen Toxandria dient u alle zaken betreffende het jeugdvoetbal te regelen met de jeugdcommissie. Heeft u vragen, zijn er problemen, loop daar niet mee rond, maar praat er met de jeugdcommissie over! In dit jaarboek treft u de namen aan van de mensen die in de jeugdcommissie zitting hebben, met hun specifieke aandachtsgebied(en). Benadert u s.v.p. de juiste persoon voor uw eventuele vraag.
 
TAKEN VOORZITTER TC
 • Technische begeleiding van jeugdleiders en (assistent)jeugdtrainers.
 • Aanspreekpunt voor jeugdleiders en (assistent)jeugdtrainers.
 • Het verzorgen van info- en overlegavonden voor jeugdleiders en (assistent)jeugdtrainers. 
SAMENSTELLING EN GROOTTE TEAMS
De KNVB hanteert de volgende regels over de teamsamenstellingen:
 • JO19, JO17, MO17, JO16, JO15, JO14 voetballen met elftallen (heel veld);
 • JO13-teams hebben de keus: elftal of zevental (heel resp. half veld);
 • JO12- en JO11-teams voetballen met achttallen (afmeting veld 64x42,5m) met pupillendoelen;
 • JO10-, JO9- en JO8 teams voetballen met zestallen op veld van 42,5 x 30 m met pupillendoelen
 • JO7-pupillen voetballen in viertallen op een kwart veld met minidoelen.
Dispensaties:
 • Voor elftallen geldt: maximaal 3 dispensaties per leeftijdsgroep.
 • Voor zeventallen geldt een maximum van 2 per leeftijdsgroep (dus niet per team!).
 • Voor alle dispensatieaanvragen geldt: maximaal 1 jaar ouder dan de leeftijdsgroep.
CONTRIBUTIE
Onze jeugdafdeling kost handenvol geld. Dat heeft de vereniging er graag voor over. Natuurlijk moeten wij een bijdrage vragen in de kosten in de vorm van contributie. Voor bijzondere en dure nevenactiviteiten wordt bij deelname wel eens een eigen bijdrage gevraagd. Contributie seizoen 2023-2024:
 
Jeugd met aut. Machtiging zonder aut. machtiging
JO19-junioren  € 117,00  € 122,00
JO17-, JO16 junioren  € 99,00  € 104,00
JO15-junioren + JO12-pupillen     € 88,00  € 93,00
JO11, JO10, JO9-pupillen en JO7-minipupillen  € 83,00  € 88,00

* Deze bedragen moeten voor de formaliteit nog goedgekeurd worden door de ledenvergadering.
Van leden die een automatische machtiging verstrekt hebben, wordt de contributie uiteraard automatisch afgeschreven. Let op: er worden géén acceptgiro’s verzonden!!!
Nieuwe leden ontvangen vanzelf een machtigingskaart die na invulling en ondertekening moet worden ingeleverd bij de penningmeester van de vereniging (dus NIET rechtstreeks bij de bank!!)
 
Elk lid dient zijn/haar contributie voor aanvang van de eerste officiële wedstrijd van het seizoen te voldoen. Is de contributie niet tijdig ontvangen, dan is het lid niet speelgerechtigd en mag er niet gevoetbald worden.
Indien een lid zich pas tijdens het seizoen aanmeldt, geldt dat wanneer de aanmelding gebeurt in de eerste seizoenshelft, de gehele jaarcontributie verschuldigd is. Indien de aanmelding in de tweede seizoenshelft (na de winterstop) plaats heeft, is 50% van de jaarlijkse contributie verschuldigd.
Als een lid in een seizoen als gevolg van blessures minder dan drie wedstrijden speelt, bestaat er een recht op korting (afhankelijk van de leeftijdscategorie) op de contributie van het volgende seizoen tot een bedrag van maximaal € 70,- (in verband met de verplichte KNVB afdracht).
Het opzeggen van het lidmaatschap gedurende het seizoen geeft geen recht op teruggave van (tijdsevenredige) contributie.
 
KLEDING/SCHOENEN
Tijdens het spelen van wedstrijden zijn de clubkleuren van Toxandria verplicht.
De clubkleuren zijn:
                - een oranje shirt met witte boorden
                - een geheel witte broek
                - oranje kousen met witte of oranje-witte boorden
 
Voor alle teams zijn oranje shirts beschikbaar. Deze shirts worden bij toerbeurt door de spelers meegenomen om te wassen. De shirts zijn en blijven eigendom van Toxandria.
Indien de tegenstander shirts van gelijke kleur draagt, is de thuisspelende vereniging verplicht voor andere shirts te zorgen. Toxandria heeft per leeftijdscategorie reserveshirts.
Deze gaan na gebruik, net als de reguliere shirts, per toerbeurt mee met een van de spelers.
Naast deze kleding zijn scheenbeschermers tijdens het spelen van wedstrijden verplicht, ook bij de allerjongste spelertjes. Zonder scheenbeschermers mag volgens de KNVB-regels niet gevoetbald worden!
Tijdens trainingen draagt men sportkleding. In de wintermaanden (november t/m februari) is het verplicht om een lange trainingsbroek te dragen. Koude spieren hebben sneller blessures tot gevolg. De trainers bepalen, afhankelijk van het weer, of hiervan afgeweken kan worden.
Tijdens de wedstrijden en trainingen op het veld dient men voetbalschoenen te dragen.
In gym- en sportzalen draagt men schone gymschoenen, die men pas in de zaal aandoet.
Voor de keepers van JO19,  JO17, MO17, JO16 en JO15  geldt een vergoedingsafspraak m.b.t. keeperhandschoenen.
Voor de overige jeugdteams geldt jaarlijks een vergoeding van € 25,00. Keepers van deze  teams kunnen hiervoor contact opnemen met Patrick Litjens.
 
WEBWINKEL OP DE SITE VAN TOXANDRIA
Via de website van Toxandria kan trainingskleding besteld worden. De kledinglijn is van het merk Hummel en is samengesteld in samenwerking met SPORT 2000 van Neerven in Boxmeer. De kleding kan tegen meerprijs voorzien worden van het Toxandria logo, initialen of naam. Leden krijgen korting. Deze korting in de prijs in de webshop verwerkt.
Hoe werkt het? Ga naar de link naar de webshop op de Toxandria website. Nadat je de bestelling hebt afgerond ga je naar de kassa waar je jouw persoonlijke gegevens invult. Daarna rond je de bestelling af en betaal je met ideal. Zodra de bestelling bij SPORT 2000 van Neerven binnen is gekomen ontvang je een bericht. Je kunt de bestelling vervolgens ophalen in de winkel van SPORT 2000 van Neerven aan D’n Entrepot 5 te Boxmeer
 
VERTREK BIJ UITWEDSTRIJDEN
Alle jeugdteams vertrekken voor hun uitwedstrijden vanaf de parkeerplaats bij het voetbalveld. Spelers kunnen daar hun fiets in de rekken plaatsen. Voor wedstrijden dichtbij wordt soms gekozen om per fiets te gaan. Dit geldt niet voor de JO9-teams en de JO7-pupillen.
Ouders worden ingeroosterd om te rijden bij vervoer met auto’s. Kunt u niet op een ingeroosterde dag, dan dient u zelf te ruilen met een andere ouder.
Heeft u perioden waarin het bezwaarlijk is dan te moeten rijden, laat het tijdig weten. Wij proberen er dan rekening mee te houden.
Publicatie van het vervoerschema per team geschiedt zo snel mogelijk (direct nadat het competitieprogramma bekend is bij ons).
 
THUISWEDSTRIJDEN
Bij thuiswedstrijden gaan de spelers rechtstreeks naar het voetbalveld. Zorg dat je op de aangegeven tijd aanwezig bent.
Voor teams, die 's morgens als eerste voetballen, dienen spelers én ouders zich te realiseren dat er vóór de aangegeven tijd nog geen leiding aanwezig is. Bij koud of slecht weer heeft het dus geen nut al een half uur te vroeg te komen!
 
KLEEDLOKALEN
Voor thuiswedstrijden wordt op het publicatiebord bij kleedlokaal 1 aangegeven welk team van welk kleedlokaal gebruik dient te maken, en ook op welk veld men dient te spelen.
Voor de JO11, JO10 en JO9-zeventallen kan het ooit voorkomen dat 2 teams van hetzelfde kleedlokaal gebruik moeten maken. Gezien de ruime kleedruimten is dit geen probleem. Gebruik dan beiden een zijde van het kleedlokaal.
Tijdens de wedstrijd en training dienen de kleedlokalen altijd afgesloten te zijn! Na afloop maken leiders of de spelers per toerbeurt de kleedlokalen schoon, zodat het team dat na je komt ook weer van een schone kleedruimte gebruik kan maken.
 
TRAININGEN
I.v.m. het grote aantal teams, waarvan diverse ook nog tegelijkertijd trainen, worden velden en kleedlokalen voor de trainingsavonden aangewezen. Deze indeling vindt je in het publicatiekastje bij kleedlokaal 1.
Dringend verzoek aan de trainers je aan deze indeling te houden. Voor de velden geldt dat alleen op veld 3 getraind mag worden, als het niet anders kan. De jongste teams trainen dan op veld 3!
 
REGELS M.B.T. TRAININGEN EN WEDSTRIJDEN
Afgelopen seizoenen hebben zich helaas zaken voorgedaan, die uitvoerig zijn besproken door de jeugdcommissie en technische commissie. Unaniem zijn zij van oordeel dat er bepaalde zaken niet getolereerd kunnen worden. Daartoe zijn een aantal afspraken gemaakt. Deze zullen bij aanvang van het seizoen aan de spelers worden verteld. Ter informatie staan de belangrijkste regels hier ook vermeld.
 
Met de trainers is de volgende afspraak gemaakt:
Indien een trainer is verhinderd, regelt hij zelf vervanging. Kan een training onverhoopt niet doorgaan, dan zorgt de trainer ervoor dat dit tijdig bij de spelers bekend is.
 
De trainer blijft na afloop van de training in of bij het kleedlokaal totdat iedereen klaar is en het kleedlokaal schoon. Bij de oudere teams worden speler(s) aangewezen die zorgen dat het kleedlokaal na de training schoon is na gebruik. Bij uitwedstrijden controleren de leiders na gebruik of het kleedlokaal netjes wordt achtergelaten.
 
Indien een trainer of jeugdleider het nodig acht een speler te verwijderen tijdens training of wedstrijd, meldt deze trainer of leider dat bij de ouder(s). Bij herhaald gedrag wordt ook melding gemaakt bij de technische commissie en jeugdcommissie. Deze zijn bevoegd om verdere disciplinaire straffen op te leggen.
Ouders worden verzocht hierover hun vragen in eerste instantie te stellen aan de jeugdleider/trainer; hij is immers het beste op de hoogte. Uiteraard kan men ook contact opnemen met de jeugdcommissie. René Verkuijlen is bij deze zaken de contactpersoon.
 
TOESCHOUWERS BIJ TRAININGEN EN WEDSTRJDEN
De jeugdafdeling van Toxandria is uiteraard erg blij met de belangstelling die ouders en
andere toeschouwers tonen bij de trainingen en wedstrijden van met name de jongste
jeugdteams. Toch vragen we uw aandacht en begrip voor het volgende:
Bij de trainingen: houd bij de trainingen ruime afstand tot het veld, zodat de trainers ongehinderd de trainingen kunnen verzorgen.
Bij de wedstrijden: aanmoedigingen bij wedstrijden van de jeugd horen er natuurlijk bij. Bedenk wel dat het ook nadelen kan hebben. Van de spelers wordt verwacht dat zij luisteren naar de aanwijzingen van de leiders. Toeschouwers zijn niet op de hoogte van evt. opdrachten die spelers voor of gedurende de wedstrijd van de leiders hebben gekregen. Evt. aanwijzingen van toeschouwers kunnen tegengesteld zijn aan de opdrachten die een speler van de leiders heeft gekregen. Ook kunnen aanwijzingen van meerdere toeschouwers verschillend zijn. Dit is heel verwarrend voor de speler. Spelers moet niet alles voorgezegd worden. Spelers ontwikkelen zich door dingen zelf te ondervinden (o.a. ook door het maken van fouten). Het (blind) wegtrappen van de bal door een speler wordt vanaf de kant vaak aangemoedigd, waardoor de speler dit mogelijk steeds blijft doen. De speler leert pas voetballen als hij/zij de bal in zijn bezit probeert te krijgen/houden en/of naar een medespeler kan trappen. Dit geldt ook voor de keeper en verdedigers (ook al gaat dat misschien ooit ten koste van een tegendoelpunt). Dat is helemaal niet erg. Zeker bij de JO11, JO10 en JO9 is “pingelen” toegestaan. Hiermee verkent een speler zijn grenzen. In eerste instantie gaat het om individuele ontwikkeling; samenspel komt later wel. Bedankt voor uw begrip.
 
INDELING TEAMS
In het verleden werden de teams aan het begin van het seizoen samengesteld en gold  deze indeling dan voor het hele seizoen. Sinds enkele seizoenen heeft de Technische Commissie de mogelijkheid om speler(s) gedurende de winterstop -om gegronde redenen- over te plaatsen naar een ander team. Uiteraard zal van deze maatregel zo min mogelijk gebruik gemaakt worden.
 
De vaststelling van de teamindeling is ieder jaar weer een grote klus. Op basis van de teamindeling worden vervolgens de trainers en leiders gezocht en benaderd en worden de teams bij de KNVB aangemeld. De teamindeling wordt door de Technische Commissie (bestaande uit de Toxandria  jeugdtrainers) in samenspraak met de Jeugdcommissie opgesteld. Bij de teamindeling worden een aantal uitgangspunten gehanteerd. De belangrijkste daarvan zijn:
1. de te hanteren peildatum (door de KNVB vastgesteld op 1 januari);
2. de beschikbare spelers;
3. zo min mogelijk spelers te vroeg naar een hogere leeftijdscategorie door te laten stromen;
4. de aanwezigheid van meerdere klasgenoten bij m.n. de JO11, JO10 en JO9-pupillen (op basis van de genoemde uitgangspunten is het onmogelijk of onwenselijk om alle klasgenoten in hetzelfde team te plaatsen);
5. het zo veel mogelijk voorkomen van niveauverschillen binnen een team (waarbij wordt gekeken naar talent, motivatie/inzet en fysiek);
6. indien er 2 of 3 teams binnen een leeftijdscategorie zijn (m.n. bij de JO11, JO10 en JO9-pupillen) wordt de JO11 en JO10 (of JO9) veelal automatisch door de KNVB in een hogere klasse ingedeeld.

Van een ideale indeling zal waarschijnlijk nooit sprake zijn. Diverse varianten zijn uitvoerig bestudeerd en beoordeeld op voor- en nadelen. Door onvoorziene omstandigheden houden we ons altijd het recht voor om in een later stadium aanpassingen te doen in de vastgestelde teamindeling.
 
Toegang voetbalvelden
Nadrukkelijk wijzen we er op, dat je buiten je eigen trainings- en wedstrijdtijden alleen mag voetballen op het sportcomplex op veld 2 en dan alleen als andere teams op het voetbalcomplex aanwezig zijn.
Tijdens wedstrijden op zondag is het alleen toegestaan op het trainingsveld 2 een balletje te trappen, niet op de andere velden.
 
DOUCHEN NA TRAININGEN/WEDSTRIJDEN
Na trainingen en wedstrijden is het verplicht te douchen. Indien gebruik gemaakt wordt van de gymzaal kan men daar de douches ook gebruiken. Geadviseerd wordt om tijdens het douchen badslippers te dragen.
 
KANTINEOPSTELLING
Heel gelukkig zijn we met de openstelling van de kantine op zaterdag op tijden dat onze jeugd thuis speelt. Voor scheidsrechters en leiders is er dan de mogelijkheid daar hun digitale wedstrijdformulier in te vullen en om de leiding van de tegenstander na de wedstrijd een kopje koffie aan te bieden. En natuurlijk kunnen supporters dan ook voor een natje en droogje in Kampzicht aanschuiven.
 
STRAFZAKEN
A. Voor kleinere overtredingen tijdens de wedstrijd kan de scheidsrechter je voor 5 minuten uit het veld sturen. Per wedstrijd mag je er maar één keer 5 minuten uitgestuurd worden.
B. Strafzaak; als de overtreding ernstig is, kan de scheidsrechter je een boeking geven of zelfs uit het veld sturen. Bij wedstrijden waarbij een KNVB-scheidsrechter is aangesteld worden gele en rode kaarten gebruikt. Hieruit voortvloeiende boetes komen voor rekening van de speler zelf!
C. Straf door de vereniging. Ook de vereniging kan straffend optreden, indien iemand zich misdraagt of niet aan de clubregels houdt. De straf zal door de club worden vastgesteld en aan de betrokken speler en ouders persoonlijk worden meegedeeld en toegelicht.
 
TIJDSTRAF BIJ (EERSTE GELE) KAART
Meteen voelbaar voor zowel speler als team. En een automatische afkoelperiode. Het zijn de voordelen van de directe tijdstraf van tien minuten die een speler (in de B-categorie junioren en senioren) bij het krijgen van een gele kaart voortaan krijgt opgelegd. Gele kaarten komen hiermee niet meer op het wedstrijdformulier te staan – en kunnen verder dus evenmin leiden tot een uiteindelijke schorsing.
Krijgt een speler in dezelfde wedstrijd een tweede gele kaart, dan is dit evengoed ‘rood’. Hij of zij moet dan definitief het veld verlaten, zonder dat dit tuchtrechtelijke gevolgen heeft. Alleen nog na directe rode kaarten volgt de gebruikelijke tuchtrechtelijke procedure. Bijkomend voordeel van deze maatregel is dat de KNVB hiermee de administratieve last van verenigingen verlaagt.
 
BEWIJS SPORTIEF GEDRAG CURSUS
(Her)opvoeden van zich misdragende leden bij zwaardere overtredingen, want iedereen verdient een tweede kans.
Leden in het amateurvoetbal die geschorst zijn wegens geweld volgen een cursus ‘sport en agressie’. Dit geldt voor jeugdleden met een straf vanaf negen maanden en voor senioren met een straf vanaf achttien maanden. Doel van de cursus is bewustwording van eigen gedrag en de impact daarvan.
Deze cursus is verplicht, met mogelijk ‘positieve’ gevolgen in tuchtrechtelijke zin.

KOSTEN REGISTRATIES EN DIRECTE STRAFFEN
Per categorie worden de registraties afzonderlijk opgesteld.
 
Junioren Adminstratiekosten
Gele kaart (1ste t/m 4de, 6de en 8ste waarschuwing)  € 7,60
Gele kaart (5de, 7de, 9de en volgende waarschuwing) € 16,60
Twee gele kaarten in 1 wedstrijd     € 16,60
Rode kaart € 16,60
                                                                                       
INVOERING SPELREGELBEWIJS VOOR JEUGDSPELERS
Een spelregelbewijs voor alle jeugdspelers in Nederland; het maakt voetballers van jongs af aan vertrouwd met de regels en geeft hen meer inzicht in – én begrip voor – de beslissingen van de scheidsrechter. JO19/JO17-junioren halen het bewijs verplicht via een spelregeltest. Op de site www.voetbalmasterz.nl staat alles uitgelegd. Hier kun je inloggen met je eigen code, maar ook voor iedereen geldt, dat hij/zij op deze site van alles kan vinden over spelregels en voetbalsituaties.
Het niet halen van het spelregelbewijs voor aanvang van het seizoen heeft tot gevolg dat je van de KNVB niet mag meespelen tijdens de wedstrijden.
 
COMPETITIE OPZET
JO7 spelen 4 tegen 4, veldafmeting is 30 x 20 meter. Op veld staan mini doeltjes. Er is geen keeper in doel. Er is geen sprake meer van een scheidsrechter maar van een spelbegeleider die langs i.p.v. in het veld staat. In de wintermaanden (dec.  t/m  feb.) gaan zij binnen voetballen in de sporthallen van de regio. Voor deze allerjongsten Toxandria leden is er nog geen competitievorm, alle wedstrijdjes staan op zichzelf. 
 
JO10, JO9 en JO8 spelen 6 tegen 6, veldafmeting is 42,5 x 30 meter. Op het veld staan pupillendoeltjes, Bij deze leeftijdscategorie staat wel een keeper in het doel. Er is geen sprake meer van een scheidsrechter maar van een spelbegeleider die langs i.p.v. in het veld staat.

JO11 spelen 8 tegen 8 op een half veld  (64x42,5m) met kleinere doelen.
 
JO13, JO15, JO16, MO17, JO17 en JO19 spelen op een heel veld met normale doelen.
 
Het seizoen bij de jeugd is sinds 2021 ingedeeld in 4 fases. Na elke fase, zowel in de najaarscompetitie als in de voorjaarscompetitie, worden de teams opnieuw ingedeeld naar sterkte. Elk jaar blijkt dit nodig te zijn gezien de soms grote krachtsverschillen tussen de teams. 
 
INTERNET
Via de KNVB website www.voetbal.nl kun je standen opvragen. Verder heeft Toxandria natuurlijk ook haar eigen site (www.toxandria.com) met daarop veel informatie,  wedstrijdverslagen en fotoreportages, ook voor de jeugdafdeling.
 
Aankondiging wedstrijden
Wedstrijden, zowel competitie als vriendschappelijk, worden aangegeven;
- op het bord bij de kleedlokalen
- via de Dorpswijzer
- via de website van Toxandria
- via www.voetbal.nl
 
Let op: wijzigingen op het laatste moment worden altijd aangegeven via de website en voetbal.nl en alleen daar!
Ga dus niet 'blind' af op de Dorpswijzer; de kopij hiervoor wordt al ruim van tevoren ingeleverd. Het competitieprogramma wordt per fase vaak gepland door de KNVB. Zo snel als dit bekend is, publiceren wij dit in ieder geval op de website .
 
AFGELASTINGEN
Bij slecht weer kan een wedstrijd worden afgelast. Voor thuiswedstrijden ligt deze beslissing bij Toxandria, voor uitwedstrijden zijn we afhankelijk van die gastvereniging. Dit betekent dat je bij slecht weer toch best kunt moeten voetballen.
Afgelastingen worden uitsluitend vermeld via de website. Eventueel kunnen teamleiders beslissen om de spelers zelf ook te bellen bij “last minute” afgelastingen.
Besef dat wedstrijden tot één uur voor aanvang afgelast kunnen worden! Moet je dus om twaalf uur voetballen, dan kan een wedstrijd om elf uur nog worden afgelast, terwijl dat om tien uur nog niet zo was.
Zoveel mogelijk, en uiteraard ook zo snel mogelijk, worden afgelastingen ook bekend gemaakt aan de desbetreffende leider(s) en/of trainer(s).
 
Procedure-afgelasting:
1. De KNVB besluit vrijdags 18.00 uur voor algehele afgelasting. Raadpleeg daarvoor Teletekst pagina 603, Zuid II, Categorie B.
2. Wanneer KNVB niet aflast, is het aan de verenigingen zelf om te bepalen of een wedstrijd door kan gaan.
3. Bij afgelasting wordt de jeugdwedstrijdsecretaris gebeld en die neemt contact op met webmaster van Toxandria en met de leider(s)/trainer(s) van het desbetreffende team.
Inhaalwedstrijden
Wanneer een wedstrijd wordt afgelast wordt dit in principe ingehaald op de eerstvolgende vrije inhaaldatum. Incidenteel kan er gekozen worden voor een avondwedstrijd. Houd er dus rekening mee dat als een wedstrijd afgelast wordt, deze dan mogelijk ingehaald wordt in een vakantieweek(end).
Geef aan je leider(s)/trainer(s) door wanneer je op vakantie gaat, zodat hij niet voor verrassingen komt te staan.
 
CLUBBLAD KIKKERLEER
De jeugdcommissie prijst zich rijk dat er een regelmatige uitgave is van het clubblad Kikkerleer en daarnaast ook een wekelijkse 'Dorpswijzer'. Hierin treft u zoveel mogelijk informatie aan over het programma van onze jeugd. We verzoeken jullie, en zeker ook u, ouders, dan ook met klem deze mededelingen goed te lezen en data etc. te noteren! Te vaak krijgen we nog opmerkingen zoals 'dat wist ik niet'.
Ook hier geldt echter dat kopij tijdig moet worden ingeleverd, zodat eventuele wijzigingen op het laatste moment niet meer gepubliceerd kunnen worden. Deze treft u daarom altijd in ieder geval aan op de website.
 
NEVENACTIVITEITEN
Voetballen komt bij Toxandria op de eerste plaats. Maar daarnaast organiseren we voor de gehele jeugdafdeling of per team ook andere activiteiten.
 
Enkele nevenactiviteiten:
- voetbalkampen
- appelactie
- speler van de week
- presentatiedag
- elftal- of teamactiviteit(en)
 
VERLOTING LEVENSMIDDELENPAKKET
De JO13 of JO15  verzorgen op de zondagen tijdens de thuiswedstrijden van het eerste elftal de verloting van een levensmiddelenpakket. De opbrengst hiervan komt geheel ten goede aan de jeugdafdeling. De leiders maken een rooster wie wanneer aan de beurt is. Als je niet kunt op je ingeroosterde dag, moet je zelf ruilen met een teamgenoot. Dit rooster wordt ook in de Kikkerleer vermeld.
 
SPELER VAN DE WEEK
Al vele jaren wordt bij de thuiswedstrijden van Toxandria 1 een “speler van de week” benoemd. Ook dit seizoen weer. Deze speler mag “achter de schermen” meekijken bij een wedstrijd van ons eerste elftal. Voor deze spelers een onvergetelijke ervaring. In principe komen de JO11-spelers hiervoor per toerbeurt in aanmerking.  Spelers en ouders ontvangen hier t.z.t. een apart schrijven over.
 
TELEFOONKETEN, E-MAIL EN WHAT'S APP
Op eigen initiatief wordt door diverse trainers/leiders gebruik gemaakt van een zgn. telefoonketen. Maar ook e-mail of een groeps app van je team is een mogelijkheid om je team in een keer van dezelfde informatie te voorzien. Door de wedstrijdsecretaris wordt een leider gebeld en geappt, die verdere actie onderneemt.
 
CLUBSCHEIDSRECHTERS JEUGD
Dirk Thijssen
Tim Veldpaus
Luuk van Dieten
Rob Dekkers
Rob Willems (reserve)
 
JEUGDCLUBPERIODE
Naast de KNVB-competities die de jeugdteams spelen, doen de jeugdteams van de JO19 t/m JO13 en de JO11 t/m JO9 pupillen van Toxandria mee aan de onderlinge clubperiode.
Er is een poule voor  jeugdteams JO19 t/m JO13 en een poule voor de jeugdteams JO11 t/m JO9. Het aantal wedstrijden per periode hangt af van het aantal wedstrijden dat elk team speelt in zijn of haar competitie.
Elk team kan per seizoen (najaar/voorjaar) maximaal één periode winnen. Dit om alle teams de mogelijkheid te bieden om een clubperiodetitel te winnen. Het team dat het beste presteert in een periode krijgt een beloning. De beloning ziet er als volgt uit:
 • JO19, JO17, JO15 en JO13-junioren:       3 consumpties
 • JO11, JO10 en  JO9-pupillen:                     1 consumptie + snoepzak
Standen van de clubperiode worden bijgehouden op het jeugddeel van de Toxandria site.
 
VIEREN KAMPIOENSCHAPPEN JEUGDAFDELING TOXANDRIA 
Wat is er mooier dan op een 'platte kar' door ons dorp te rijden als je kampioen bent geworden?! Maar helaas is dit verboden. In art. 61 RVV (onderdeel van de Wegenverkeerswet) staat geregeld dat het vervoeren van personen op een aanhangwagen achter een motorvoerrtuig niet is toegstaan. Mocht je iets willen organiseren, dan zal een ontheffing verkregen moeten worden bij de gemeente. Dit is niet zomaar geregeld, want je moet voldoen aan een groot aantal regels en eisen. 
Mocht een jeugdteam toch een rit willen maken op de platte wagen, dan valt dit geheel buiten de verantwoordelijkheid van het bestuur en van Toxandria! Dus een tocht op een platte kar is geheel op eigen verantwoordelijkheid en risico van de ouders. Zorg dan dat alles goed geregeld is met de gemeente, want als er iets gebeurt onderweg ben je NIET verzekerd.

Vanuit de vereniging wordt per seizoen (maximaal) eenmaal bij het behalen van een kampioenschap voor alle jeugdspelers friet "geschonken". Ouders kunnen de friet met bon declareren bij de penningmeester. Mocht de kantine gesloten zijn na het behalen van het kampioenschap (bijvoorbeeld bij een uitwedstrijd), dan kan uitgeweken worden naar een ander moment of in overleg met de kantinebeheerder (eventueel via de jeugdcommissie) de kantine worden geopend. 


SPELERSPAS EN DIGITALE WEDSTRIJDFORMULIEREN
Info hierover is hierboven te vinden bij de senioreninformatie:  spelerspas en digitale wedstrijdformulieren.


 
                               
Sponsors