Update samenwerking Toxandria-VIOS '38

18-05-2024
Zoals iedereen weet, hebben we sinds het seizoen 2019-2020 een intensieve samenwerking met de jeugdafdeling van VIOS ’38. Eind 2018 is tussen de beide clubs afgesproken, dat we elkaar helpen als een van beide clubs problemen heeft met het aantal spelers om een jeugdteam in een leeftijdscategorie te vormen. Aangegeven werd daarbij dat het de bedoeling was om dan voor deze categorie de samenwerking als Samengesteld Team ook voor de rest van hun loopbaan bij de gehele jeugd –dus tot en met JO19- te laten gelden. Het grote voordeel daarvan is dat bij eventueel incidentele problemen de clubs elkaar kunnen helpen met uitwisseling van spelers. Er wordt vanaf de opstart gestreefd naar een gelijkwaardige samenwerking van beider jeugdafdelingen, waarbij de jeugd de kans geboden wordt om, vooral ook naar de toekomst toe, in het eigen dorp te kunnen blijven voetballen, met eigen leeftijdsgenoten, op gelijkwaardig niveau.
 
De aanleiding voor de samenwerking tussen de clubs was evident en werd op 27 februari 2019 gepresenteerd aan de leden van de beide verenigingen met een opsomming van de gevolgen bij onveranderd beleid:
- Minder jeugd dus minder jeugdvoetballers.
- Onbekend hoe het aantal jeugdleden zich na 2019 zal ontwikkelen.
- Om ledenaantal stabiel te houden moeten gemiddeld 12 kinderen per jaar lid worden.
- Meer niveauverschil in jeugdteams (leeftijd, sociaal emotioneel, voetbaltechnisch, fysiek).
- Negatieve consequenties voor seniorenafdeling (kwalitatief en kwantitatief).
- Jeugdafdeling minder aantrekkelijk (voor spelers, vrijwilligers, toeschouwers). Veel verenigingen in de omgeving werken al samen en worden dus groter.
 
De samenwerking in de afgelopen 5 jaar kende meerdere sportieve hoogtepunten, gevierd met diverse kampioenschappen van de samengestelde teams. Maar natuurlijk zijn er ook altijd verbeterpunten. Aan die punten wordt intensief gewerkt door een commissie van 2 leden van Toxandria en 2 leden van VIOS ’38. Met positief resultaat.
 
Toch zijn we nu met Toxandria op een punt aanbeland dat een intensivering van de  samenwerking noodzakelijk is geworden. Niet eens zozeer bij de jeugdafdeling, maar meer dan ooit bij de seniorentak van de club. Wie de afgelopen maanden de berichten in de media heeft gevolgd, kan het niet zijn ontgaan dat sportverenigingen (niet alleen voetbal) steeds meer moeite hebben om zelfstandig het hoofd boven water te houden. Afnemende ledenaantallen maken dat sportclubs noodgedwongen de samenwerking zoeken of intensiveren. De voorbeelden in de regio zijn legio. In het uiterste geval houden ze op te bestaan.
 
Afgelopen week hebben de besturen van Toxandria en VIOS ’38 om de bestuurstafel gezeten om de noodzaak van een intensievere samenwerking vanuit Toxandria kenbaar te maken. Waar die noodzaak voor de seniorenafdeling bij VIOS ’38 op dit moment niet aanwezig is, zien zij ook in dat die situatie binnen afzienbare tijd zomaar anders zou kunnen zijn. Wat we beiden willen voorkomen, is een langzaam wegkwijnende vereniging die uiteindelijk geen bestaansrecht meer heeft en -al dan niet gedwongen door de gemeente- ophoudt te bestaan, waarmee de voetbalsport in Rijkevoort en Beugen uiteindelijk verleden tijd is.
 
Afgesproken is dat de komende weken de huidige samenwerkingscommissie wordt uitgebreid met 1 extra lid vanuit beide verenigingen naar 6 leden totaal. Deze commissie zal de komende maanden bij andere samenwerkende verenigingen te rade gaan hoe we onze eigen samenwerking verdere invulling kunnen geven en welke adviezen zij kunnen geven, zowel voor een intensievere samenwerking bij de jeugd als bij de senioren. De samenwerkingscommissie zal tijdens de a.s. jaarvergadering in november van zowel Toxandria als VIOS ’38 de bevindingen en een plan presenteren, waarna verdere besluiten zullen worden genomen.
 
Toxandria wil en moet verder. Dat we niet binnen een paar dagen of weken dergelijke essentiële beslissingen kunnen nemen hierover moge duidelijk zijn. Daarvoor moeten 2 partijen het eerst eens worden en moeten daarna ook de leden mee instemmen. Maar duidelijk is dat Toxandria snel stappen wil zetten.   
 
VIOS ’38 is de meest geschikte partner voor ons om samen verder te gaan. En gelukkig denken ze in Beugen zo ook over Toxandria…

Bestuur Toxandria
Terug naar overzicht
Sponsors
Advertenties